• Stravovacie a prevádzkové pokyny

    •  

     Naša školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré slúži na stravovanie detí v materskej škole, žiakov I. a II. stupňa základnej školy, pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov.

     Výroba jedál a pokrmov v zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje v súlade

     s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 14.8.2009

     o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických postupov a evidencii  HACCP.

        Jedálny lístok sa zostavuje podľa Prílohy č.1 k Vyhláške č. 330/2009 Z. z. Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania.

     Zostava jedálnych lístkov závisí od výšky poplatku za jedno jedlo aj od počtu stravníkov

     v príslušnom zariadení školského stravovania.

     Skladba jedálneho lístka:

     • 1x hlavné jedlo múčne
     • 1x hlavné jedlo zeleninové
     • 2x hlavné jedlo mäsové
     • 1x hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa

     Výška príspevku:

     Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie.

     Dotácia je vo výške stravnej jednotky. Podmienkou je , aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

      

     Stravník I. stupňa:      stravná jednotka: 2,10 € (platí od 1.1.2023)

     Stravník II. Stupňa:    stravná jednotka: 2,30 € (platí od 1.1.2023)
      

     K stravnej jednotke sa podľa schváleného VZN dopláca paušálne 10 € za mesiac.


      Diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom8) - na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce ZŠ vo výške 5 € /mesiac paušálne za kalendárny mesiac.

      

     Dotáciu na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese po predložení podpísaného oznámenia o individuálnom zabezpečovaní  diétnej stravy a potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania. Podmienky sú uvedené v oznámení.

      

      

      

      

      


      

     Stravné sa uhrádza mesačne vopred!

     Platba musí byť zrealizovaná najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca !

     Ak žiak nebude mať čip a zaplatené obedy v novom mesiaci na obed nemá nárok !

     Prvý čip dostane žiak zadarmo, pri strate alebo poškodení je suma za náhradný čip 1,00€.

     Platiť môžete cez internetbanking a šekom.

     Iban: SK27 7500 0000 0002 2512 3853

     Variabilný symbol : každý žiak a stravník má svoj VS

     Do poznámky, prosím napíšte meno stravníka a triedu.


     Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo stravy je plne zodpovedný zákonný zástupca (pri chorobe, školské akcie, presťahovanie, a pod.).

     Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné do 7:30 daného dňa a to:

     • telefonicky na tel. č.02/63 825 198
     • telefonicky na tel. č.0947 487 732
     • mailom: veducasj@zsdudova.sk
     • mobilnú aplikáciu edupage (po prihlásení)
     • cez webový prehliadač na stránke edupage (po prihlásení)
     • osobne počas stránkových hodín denne  07:00 - 08:00

      

     Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné vydávať obedy pre žiakov do obedára.

     Za neodobraté alebo včas neodhlásené obedy sa finančná náhrada neposkytuje.


     Informácie pre alergikov

     Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov a potravinách.

      

     V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

      1. obilniny obsahujúce lepok (pšenica raž, jačmeň...) a výrobky z nich

      2. kôrovce s výrobky z nich

      3. vajcia a výrobky z nich

      4. ryby a výrobky z nich

      5. arašidy a výrobky z nich

      6. sója a výrobky zo sóje

      7. mlieko a výrobky z mlieka

       8. orechy a výrobky z orechov

       9. zeler a výrobky zo zeleru

     10. horčica a výrobky z horčice

     11. sezamové semená a výrobky z nich

     12. oxid siričitý a siričitany (v koncentrácii viac ako 10mg/l)

     13. vlčí bôb a výrobky z neho

     14. mäkkýše a výrobky z nich

     Geneticky modifikované suroviny sa pri príprave jedál nepoužívajú.